perjantai 29. marraskuuta 2019

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen palautekyselyt

Olemme automatisoineet työpaikalla järjestettävän koulutuksen palautekyselyt. Käytössämme on seuraavat kyselyt:

  • aloituskysely
  • välikysely (koskee vain oppisopimuskoulutusta)
  • päättökysely

Kyselyt kohdennetaan seuraavalle kohdejoukolle:

  • opiskelija
  • työpaikkaohjaaja
  • opettaja

Kyselyiden lähettämiseen tarvittava data siirtyy opintohallintojärjestelmästä rajapintojen kautta erilliseen kyselyjärjestelmään. Automaation avulla kyselyiden ylläpito on ollut helppoa. Kyselyiden avulla olemme pystyneet puuttumaan nopeasti kyselyissä esille nousseisiin epäkohtiin, kriittiset tiedot kuten esim. puutteet työturvallisuudesta tai ”akuutit terveiset” tulee heti vastuuohjaajan tietoon.

Palautekyselyjen osalta viemme omat kokemuksemme tiedoksi valtakunnallisen työelämäpalautteen kehitystiimille.Kirjoittajat: Antti Korolainen & Antti Kurki (Ylä-Savon ammattiopisto)

keskiviikko 27. marraskuuta 2019

Koski-kävely

Parasta DigiTukea palvelumuotoilusprinteissä ideoiduista kahdesta ratkaisuista toinen on Koski-kävely. Ratkaisu vastaa siihen haasteeseen, miten voimme lisätä koulutuksen järjestäjien toimijoiden, esimerkiksi opettajien, ymmärrystä tiedon laadun ja yhteentoimivuuden merkityksestä.

Koski-kävely kehitettiin Oulussa kolmen päivän palvelumuotoilusprintissä 15.-17.10.2019. Mukana oli osallistujia OSAOlta, JEDUlta, Luovilta ja Haapaveden opistolta. Ratkaisua validoitiin yhden päivän työpajoissa Seinäjoella ja Kuopiossa.

Koski-kävely antaa osallistujien työhön uutta näkemystä, koska monessa tapauksessa perustehtävän haltuunotto on päällimmäinen asia ja perustehtävän taustalla olevien toimintojen ja tekijöiden pohtiminen jää marginaaliin. Koski-kävelyn myötä oman työn merkitys kasvaa ja ymmärrys tiedon oikeellisuuden ja ajantasaisuuden merkityksestä opiskelijan, opettajan ja koulutuksen järjestäjän näkökulmista tulevat näkyviksi.

SASKY Koulutuskuntayhtymä ja Gradia ovat jo ilmoittaneet kokeilevansa soveltuvilta osin Koski-kävelyä.

Tutustu Koski-kävelyyn.

Koski-kävelyn tarvetta kuvaa myös Keudassa ideoitu Parasta DigiTukea -video Kauhuskenaario tietojen kirjaamisen ja yhteentoimivuuden merkityksestä:Kirjoittajat: Riitta Ranta (JEDU) ja Riikka Lahtela (OSAO)

tiistai 26. marraskuuta 2019

Hyrrä: prototyyppi työelämässä oppimisen alustasta

Parasta DigiTukea -palvelumuotoilusprintissä Vantaalla 8.-10.10.2019 kehitettiin prototyyppi Hyrrä-alustasta, joka lisää opettajalle näkyvyyttä opiskelijan osaamisen hankkimiseen työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana. Ensimmäisen version kehittämisessä oli mukana osallistujia Careeriasta, Stadin AO:sta, OSAOlta, Keudasta ja Ekamista.

Kehitetty ratkaisu sisälsi useita näkökulmia, joissa korostui eri toimijoiden (opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja) helppokäyttöisyys, päällekkäisen työn väheneminen, yhdessä tekeminen ja kokonaiskuvan saaminen tilanteesta visuaalisesti.

Prototyyppiä validoitiin Seinäjoella 24.10.2019 ja Kuopiossa 30.10.2019 yhden päivän palvelumuotoilutyöpajoissa. Keskustelua herätti se, että käytössä on jo sovelluksia ja järjestelmiä, joilla voidaan ainakin osa prototyypissä ideoiduista asioista jo hoitaa. Tämä on totta, mutta yksikään digivälineistä ei ole aukottomasti vastannut opettajien, opiskelijoiden tai työelämän tarpeisiin. Muutamia työelämässä oppimisen digivälineitä esiteltiin 18.11.2019 Parasta DigiOhjausta ja Parasta DigiTukea yhteistyössä järjestämässä Ohjaus työpaikoilla digivälineillä -keskustelutilaisuudessa.

Palvelumuotoilun keinoilla voidaan tuottaa lyhyessä ajassa ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää digivälineiden ja järjestelmien kehittämisessä. Jos koulutuksen järjestäjät yhteistyössä opiskelija- ja työelämäasiakkaidensa kanssa tuottaisivat prototyypin esimerkiksi työelämässä oppimisen digivälineestä, niin sitä voisi hyödyntää jo olemassa olevien digivälineiden kehittämisessä. Prototyyppi toimisi keinona viestiä ja keskustella järjestelmätoimittajien kanssa siitä, minkälaiset ratkaisut palvelisivat meitä ja asiakkaitamme arjen työssämme parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutustu tarkemmin: HyrräTeksti: projektikoordinaattori Riikka Lahtela (OSAO)

perjantai 15. marraskuuta 2019

Parasta DigiTukea -paalutuspäivät

Parasta DigiTukea järjesti kolme Paalutuspäivää: Oulussa 7.11., Jyväskylässä 12.11. ja Keravalla 14.11.2019.

Aamupäivien aikana kuulimme rahoittajan edustajan Tomi Kytölän puheenvuoron, tarkastelimme yhteentoimivuutta ja sen merkitystä sekä keskustelimme yhteentoimivuuden tavoitteista ja hyödyistä. Työmme keskeiset tulokset esittelimme pääpiirteissään pohjustuksena iltapäivän työpaja työskentelyyn.

Iltapäivän aikana oli kaksi työpajaa. Yhteentoimivuuden työpajassa Eeva-Leena Ronkaisen ja Riikka Lahtelan johdolla syvennyttiin tarkemmin Parasta DigiTukea -sanastotyöhön ja yhteentoimivuuden kuvauksiin. Kypsyystasomallin työpajassa puolestaan Arter Oy:n konsultin Elina Mäkisen (Oulu ja Jyväskylä) tai Lassi Ropposen (Kerava) johdolla tarkasteltiin kypsyystasomallia ja kerättiin pienen ryhmä- ja keskustelutehtävän avulla osallistujilta kommentteja mallin viimeistelyyn.

Kaikilla kolmella alueella yhteentoimivuus herätti mielenkiintoa ja aihe koettiin sellaiseksi, johon koulutuksen järjestäjien tulee yhteistyössä tarttua. Esiin nousi tarve sille, että yhteentoimivuuden kehittämistä tulee johtaa. Koulutuksen järjestäjien johdon tulee mahdollistaa tämä omissa organisaatioissaan, mutta yhtäläisesti johto esitti opetus- ja kulttuuriministeriölle päin toivetta, että sieltä olisi myös tultava linjausta ja ohjausta asian edistämiseksi.Paalutuspäivien materiaali: https://drive.google.com/file/d/1x4ZgtZ7ccI8xQKsihGZ5hDL_NvHpdsVp/view?usp=sharing

tiistai 5. marraskuuta 2019

Opintopolun virkailijakäyttäjäksi kutsuminen ja käyttöoikeuksien myöntäminen onnistuu nyt myös rajapinnan avulla

Parasta DigiTukea-hankkeessa on toteutettu rajapintaratkaisu Opintopolun virkailijakäyttäjän kutsumiseksi ja käyttöoikeuksien myöntämiseksi. Ratkaisun ovat rakentaneet Koulutuskeskus Salpaus ja Opetushallitus yhteistyössä vuoden 2019 aikana.

Tehty rajapintatoteutus ja kuvausdokumentaatio vastaavat PDT-hankkeen tavoitteita. Ratkaisu sisältää rajapintakuvauksen, määritykset sekä ottaa huomioon kansallisten palvelujen kehitystyön. Siinä on varmistettu yhteentoimivuus koulutuksen järjestäjien paikallisten järjestelmien ja Opintopolun välillä. Ratkaisu tukee työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosesseja lisäämällä HOKS-tiedon näkyvyyttä eHOKS-palvelun kautta.

Laaditun kuvauksen ja avoimen lähdekoodin avulla koulutuksen järjestäjät voivat toteuttaa oman ratkaisunsa niin halutessaan. Rajapintaratkaisun toteuttaminen ja käyttöönotto edellyttävät teknistä osaamista. Kyseessä ei ole valmis palvelu, jonka koulutuksen järjestäjä voi ostaa avaimet käteen –periaatteella.

Tarve ratkaisulle lähti liikkeelle eHOKS-käyttöoikeuksista, sillä niiden hallinnointi on työlästä käyttöliittymällä, mikäli kutsuttavia käyttäjiä ja myönnettäviä käyttöoikeuksia on satoja koulutuksen järjestäjä. Rajapinnan avulla kutsuminen on tehokkaampaa, kun lähtöjärjestelmän (opintohallintojärjestelmä tai HR-järjestelmä) tietoja voidaan hyödyntää, eikä jokaista kutsuttavaa tarvitse käsitellä yksitellen Opintopolun käyttöliittymällä. Tehty ratkaisu on käytettävissä myöhemmin myös yleisesti, eikä rajoitu pelkästään eHOKS-käyttäjäryhmiin.

Ratkaisu perustuu Opintopolussa olevaan JSON-rajapintaan, jota myös käyttöliittymällä tapahtuva virkailijakutsun lähettäminen käyttää. Käyttöliittymäkutsusta poiketen rajapintaratkaisussa palveluun tunnistautuminen, JSON-sanoman muodostaminen ja lähetys on toteutettu käyttöliittymästä irrallaan. Nämä vaiheet ovat automatisoitavissa ja ajastettavissa, jolloin käyttöliittymällä tapahtuva yksittäisen kutsun lähetys ei työllistä Opintopolun vastuukäyttäjää.Paikallisessa lähtöjärjestelmässä olevan tiedon perusteella muodostetaan JSON-sanoma kutsun lähettämistä varten. Lähtöjärjestelmänä voi toimia esimerkiksi opintohallintojärjestelmä (OHJ) tai henkilöstöhallinnon järjestelmä (HR). Kutsupalvelu välittää tämän JSON-sanoman ajastetusti/automatisoidusti Opintopolun rajapinnalle. Kutsupalvelun täytyy tunnistautua Opintopolkuun palvelukäyttäjänä. Opintopolku käsittelee JSON-sanoman samalla tavalla kuin se olisi tullut Opintopolun käyttöliittymältä. Kutsuttava saa sähköpostin Opintopolusta, tunnistautuu palveluun ja saa määritellyt käyttöoikeudet.

Ratkaisu esitellään avoimessa webinaarissa 8.11.2019 klo 9-11 (ks. Tapahtumat). Tallenne tulee myöhemmin jakoon Parasta DigiTukea -YouTube-kanavalle.

Kirjoittaja: Mikko Jänis, Salpaus